^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Škola kroz vreme prošlo, sadašnje i buduće

 

 

Šezdesete godine prošlog veka u Zaječaru obeležene su privrednim razvojem koji je uslovio potražnju za školovanim radnicima, tehničarima, mašinske i elektro struke.
U to vreme pored Škole učenika u privredi (ŠUP) funkcionisale su Gimnazija, Ekonomska škola i Medicinska škola. i jedna od ovih škola očigledno nije mogla da zadovolji potrebe za kadrovima koji su bili potrebni.
Početkom 1966. godine u opštinskim strukturama koje su bile zadužene za obrazovanje doneta je odluka o osnivanju Tehničke škole. Nakon slanja dopisa i traženja dozvola za osnivanjem škole Ministarstvo prosvete je dalo zadatak Radničkom univerzitetu da otpočne sa pripremama i da sve obavi do početka nove školske 1966/67. godine.
Direktor Radničkog univerziteta Dragan Janković  njegovi saradnici Aco Gojić i Straško Stojanović otpočeli su ubrzane pripreme za formiranje Tehničke škole, pripreme su obuhvatile izradu potrebne dokumentacije, pronalaženje adekvatnog prostora i nastavnog kadra.
Odlukom Ministarstva prosvete za direktora novoformirane škole postavljen je Dragan Janković a za sekretara Jovan Pajić - Joca. Škola je dobila prostorije na trećem spratu iznad Medicinske škole (četri učionice, nastavnička kancelarija, kancelarija direktora i sekretara škole).

 Zbog obimnosti i složenosti priprema prijemni ispit za upis učenika u Tehničku školu održan je tek 20. i 22. avgusta 1966. godine a sam upis od 1. do 5. septembra. Nastava u školi počela je 12. septembra 1966. godine i u školske klupe selo je 157 učenika koji su bili raspoređeni u 2 odeljenja mašinske struke gde je upisano 85 učenika i 2 odeljenja elektro struke gde je bilo upisano 72 učenika.
Na samom početku u školi su radila dva mašinska i jedan elektro inženjer dok su nastavnici opšteobrazovnih predmeta angažovani iz drugih škola.
1967. godine škola dobija zvaničnu dozvolu za rad i svoj naziv "29. novembar".
Vremenom škola je rasla i razvijala se, pored elektro i mašinskog smera, u školi su uvođeni novi smerovi u skladu sa potrebama lokalne zajednice.
Reformom školstva 1977.godine došlo je do integrisanja svih srednjih škola u Centar usmernog obrazovanja ''AVNOJ''.Kao posebna škola, ponovo je formirana odlukom SO Zaječar 1987.godine.

Škola danas  

Tehnička škola danas predstavlja vodeću obrazovnu ustanovu, ne samo u regionu, već i u Republici Srbiji. Upotreba savremenih nastavnih sredstava, uvođenje novih nastavnih metoda i podizanje kvaliteta nastave uopšte je jedan od primarnih ciljeva razvoja škole. Dosta sredstava uloženo je sređivanje školskog prostora, opremanje škole računarskom opremom, savremenim nastavnim sredstvima, laboratorijskom opremom i edukaciju nastavnog osoblja.


Školske 2003/04. godine uvedeno je novo područje rada - saobraćaj sa dva obrazovna profila: tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila.

Škola je školske 2005/06. godine ušla u Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji u okviru koga je školske 2007/08. godine uveden ogledni obrazovni profil tehničar mehatronike. Uvođenje ovog oglednog obrazovnog profila zahtevalo je obimne materijalno - tehničke pripreme. Svi nastavnici koji izvode nastavu u ovom obrazovnom profilu prošli su obuku u primeni novih nastavnih metoda i sredstava, ocenjivanju, informatičku obuku i dr. U okviru ovog programa škola je dobila i donaciju u opremi u vrednosti od 86 000E.
Školske 2007/08. godine uveden je još jedan ogledni obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima.
U želji da svršenim osnovcima ponudi atraktivne obrazovne profile koji prate razvoj nauke i tehnike školske 2013/14. godine uvodi se obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija.

Tehnička škola se bavi obrazovno- vaspitnim radom i stručnim obrazovanjem kadrova za područja rada:elektrotehnika, mašinstvo i obrada metala, saobraćaj i lične usluge.
Školu pohađa, oko 840 učenika, raspoređenih u 31 odeljenje. Obrazovno-vaspitni rad ostvaruje 73 nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi.
Za izvođenje nastave na raspolaganju su:
- pet kabineta za računarstvo i informatiku sa po 16 računara (1 učenik – 1 računar na časovima vežbi), koji su umreženi i povezani na Internet. Oko 100 računara se koristi u nastavi. Učenicima naše škole omogućeno je besplatno korišćenje Interneta.
Pored ovih kabineta na raspolaganju su i:
- pet labaratorija za područje rada elektrotrhnika,
-
dve elektro radionice,

- specijalizovana laboratorija za mehatroniku i elektroniku, - mašinska i bravarska radionica,
- automehaničarska radionica,
- frizerski salon,
- devet kabineta,
- sedam specijalizovanih učionica,
- petnaest multimedijalnih učionica,
- deset učionica opšte namene,
- biblioteka sa preko 7000 naslova 
Svi kabineti su veoma dobro opremljeni nastavnim sredstvima, labaratorije i radionice su opremljene mašinama, mernim instrumentima, alatom i priborom.Škola poseduje savremenu kompijutersku mašinu za reglažu trapa automobila i kompjuterski sistem za dijagnostiku kvarova na automobilima nove generacije.

Školsko sportsko društvo "Tehničar"
osnovano je 27.01. 1999. godine, članovi sportskog društva su učenici naše škole.
U okviru Š.S.D "Tehničar"  aktivne su sekcije za mali fudbal, odbojku, košarku, rukomet, streljaštvo, korektivnu gimnastiku, atletiku. Pod rukovodstvom nastavnika fizičkog vaspitanja školske ekipe postigle su zapažene rezultate na svim nivoima školskog sporta (školske lige na nivou grada, opštinska, okružna i republička takmičenja).

Školska takmičenja
Učenici naše škole postižu i zapažene rezultate na školskim takmičenjima iz opšteobrazovnih i stručnih predmeta.

Škola računara
u okviru dodatne delatnosti škola je registrovana za izvoženje obuke za rad na računaru. Više od 500 polaznika, iz lokalnih firmi, ustanova i fizičkih lica uspešno je završilo neki od programa obuke.
Centar za obuku vozača (Auto škola)
uvođenjem obrazovnih profila iz područja rada saobraćaj osnovan je i Centar za obuku vozača. U okviru auto škole izvodi se obuka za sticanje vozačke dozvole "A", "B", "C" i "D" kategorije. Pored obavezne obuke koja se izvodi sa učenicima saobraćajnih obrazovnih profila usluge obuke su dostupne i ostalim građanima.
Vanredni učenici
Pored redovnih učenika Tehničku školu pohađa i određeni broj vanrednih učenika (starijih od 17 godina, koji nisu završili srednju školu) i učenika koji kroz određene vidove prekvalifikacije i dokvalifikacije stiču potrebnu stručnu spremu i obrazovanje.
Virtuelna učionica (e-learning)
da bi olakšali našim učenicima dostupnost nastavnih materijala na školskom web site-u postavljena je virtuelna učionica. Na ovaj način učenici su u prilici da putem interneta preuzimaju sve potrebne nastavne materijale, zadatke za vežbanje i dodatne nastavne sadržaje. Ovakav, savremeni, pristup je potpuno besplatan za sve učenike,potrebno je samo da se registruju i dobiju svoje korisničko ime i lozinku.