^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Obrazac za identifikaciju

  
Republika Srbija
TEHNIČKA ŠKOLA
Zaječar

 

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
Podaci potrebni za identifikaciju u skladu sa Zakonom o PDV

 

 

Podaci za identifikaciju  
1 Poreski identifikacioni broj (PIB) 101331561
2 Matični broj 07351348
3 Naziv pravnog lica Tehnička škola
4 Ime i prezime ovlašćenog lica Goran Stanković
5 Opština Zaječar
6 Mesto Zaječar 
7 Ulica i broj Kneginje Ljubice 3-5
8 Broj telefona 019/422-876; 443-056
9 Broj faksa 019/422-876
10 e-mail adresa skola@tsz.edu.rs
11 Obveznik PDV-a Ne
12 Šifra delatnosti 85321 (srednje obrazovanje)
13 JBBK (jedinstveni broj budžetskog korisnika) 02024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o računima      
  Naziv računa Banka Broj računa Model i poziv na broj (odobrenje)
1 Osnovni račun Uprava za trezor 840-29550845-64 model:97 poziv na broj:45-02024-07-01-733121-00
2 Račun sopstvenih prihoda Uprava za trezor 840-31302845-09 model:97 poziv na broj:75-02024-04-01-742317-00
3 Račun donacija Uprava za trezor 840-29550845-64 model:97 poziv na broj:32-02024-08-01-744121-00

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac za identifikaciju
(pdf dokumenat)