^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Upis vanrednih učenika

 

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju propisano je da se svojstvo redovnog, odnosno vanrednog učenika stiče upisom u školu svake školske godine. Svojstvo učenika se stiče upisom i ograničeno je školskom godinom.

Vanredni učenici mogu biti upisani kao:

  • vanredni učenici upisani u I razred
  • vanredni učenici upisani radi završavanja prekinutog školovanja
  • vanredni učenici upisani radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije
  • vanredni učenici upisani radi specijalizacije
     

VANREDNI UČENICI UPISANI U PRVI RAZRED

Vanredan učenik prvog razreda škole je lice upisano u prvi razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja ili obrazovanja za rad i starije je od 17 godina.
Vanredni učenik polaže ispite i izvršava druge utvrđene obaveze.
Vanredni učenik ima pravo da završi dva razreda u jednoj školskoj godini ako postiže izuzetne rezultate u učenju, a nastavničko veće utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanja prava.
Vanredni učenik se upisuje svake školske godine u pojedini razred, pod propisanim uslovima, najkasnije do 31. avgusta.
 

UPIS VANREDNOG UČENIKA U ODREĐENI RAZRED RADI ZAVRŠAVANJA PREKINUTOG ŠKOLOVANJA
Lica koja su započela ranije sticanje srednjeg obrazovanja i isto iz određenih razloga prikinulo, imaju pravo na nastavak započetog obrazovanja u istom trajanju.
Vanredni učenik upisuje se u školu u odgovarajući razred do 31. avgusta da bi završio započeto obrazovanje u istom trajanju. Ovom učeniku škola priznaje sve završene razrede i upisuje ga u naredni razred.
Direktor škole rešenjem određuje dopunske ispite koje učenik mora da položi, tako što uporedi nastavni plan po kojem vanredni učenik treba da stekne srednje obrazovanje sa nastavnim planom koji je učenik počeo da savlađuje. Vanredni učenik polaže dopunske ispite po redosledu razreda. Kad položi dopunske ispite pristupa polaganju ispita razreda u koji se upisao.
 

UPIS VANREDNOG UČENIKA RADI PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE
Prekvalifikacija
Prekvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u istom trajanju, bez obzira na područje rada.
Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da nakon završenog srednjeg obrazovanja u srednju školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog i majstorskog obrazovanja.
Učenik upisan u školu radi prekvalifikacije, polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi nastavničko veće škole.

Dokvalifikacija
Učenik upisan u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda, o čemu odluku donosi nastavničko veće škole.

Vanredni učenici upisuju se radi prekvalifikacije i dikvakifikacije u školu u toku školske godine.

Direktor škole nakon donete odluke nastavničkog veća o priznanju predmeta i polaganju dopunskih ispita donosi rešenje koje sadrži: lične podatke učenika, priznate predmete i ocene po razredima, dopunske ispite iz predmete koji su utvrđeni učeniku da polaže, po redosledu razreda, obaveza polaganja završnog ispita, ispitne rokove u skladu sa opštim aktom škole.

Lice koje je steklo srednje obrazovanje, a želi da se prekvalifikuje ili dokvalifikuje, stekne specijalističko ili majstorsko obrazovanje, plaća školarinu.
Visinu školarine utvrđuje Ministarstvo, prema vrstama obrazovanja, s tim da se pojedini polaznici ili grupe polaznika mogu da oslobode plaćanja školarine, radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja.
 

UPIS VANREDNOG UČENIKA U ŠKOLU RADI STICANJA SPECIJALIZACIJE
U stručnu školu, radi sticanja specijalizacije može da se upiše lice sa završenom odgovarajućom školom, koje ima najmanje dve godine radnog iskustva.
Nastavnim planom i programom određuje se koje se srednje obrazovanje smatra odgovarajućim za sticanje specijalizacije.
 

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI VANREDNIH UČENIKA
Vanredni učenik polaže ispite iz svakog predmeta utvrđenog nastavnim planom i programom, osim iz predmeta fizičko vaspitanje ako je stariji od 20 godina.
Vladanje vanrednog učenika se ne ocenjuje.
Vanredni učenik nema ograničeno pravo na ponavljanje razreda
Obavezni oblici obrazovno - vaspitnog rada za vanrednog učenika mogu biti: nastava, pripremni i konsultativno - instruktivni rad.
Vanredni učenik ima obavezu da izabere i polaže ispit iz jednog od dva izborna predmeta, verske nastave ili građanskog vaspitanja, na dokvalifikaciji, ako u toku prethodnog školovanja nije položio ispit.
Vanredni učenik koji ne izvrši ponovni upis u isti razred, ima pravo da zahteva od škole da mu izda uverenje o položenim ispitima za taj nezavršeni razred, a ako želi da promeni školu svi položeni ispiti nezavršenog razreda se priznaju.

 


Srodni sadržaji:

Prekvalifikacija i dokvalifikacija

Specijalističko obrazovanje

Ispitni rokovi