^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zaštita učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja - dokumenta

 

Protokoli

 

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja o zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama

   

 

Priručnici

 

Priručnik za primenu Posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja o zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Psihološke krizne intervencije u obrazovnim institucijama - priručnik
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, GIZ, Društvo psihologa Srbije

Vodic za roditeljske sastanke  - prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

materijal koji obrazovne ustanove mogu koristiti u radu sa roditeljima u okviru preventivnih programa prevencije rizičnog ponašanja, odnosno realizaciju prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod dece i mladih.

Radionice za prevenciju digitalnog nasilja - priručnik 
Priručnik koji je izdala Jedinica za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a koji je namenjen realizaciji radionica na temu prevencije digitalnog nasilja.
Digitalno nasilje-prevencija i reagovanje
Priručnik je namenjen učenicima, nastavnicima, roditeljima kao i svima koji rade na zaštiti učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Priručnik je izdala Jedinica za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Tagged - Priručnik za zaštitu dece i mladih od sajber nasilja i primenu u redovnom nastavnom programu osnovnih i srednjih škola 
"Tagged" i prateći edukativni materijali pripremljeni su od strane australijske Uprave za medije i komunikaciju (ACMA). ACMA je odobrila Incest Trauma Centru - Beograd da ih prevede na srpski.
Bezbedna škola - priručnik
Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
Priručnik za prevenciju rodno zasnovanog nasilja
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Zaštita učenika od trgovine ljudima - priručnik
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, UNITAS fond
   

 

 

 

 

 

 

 

Ostala dokumenta

 

Uputstvo broj: 610-00-953/2014-01 od 22. decembra 2014. godine, koje se odnosi na zaštitu i bezbednost dece i učenika

Okvirni akcioni plan za prevenciju nasilja u obrazovno - vaspitnim ustanovama (Ministarstvo prosvete, januar 2009)

   

 

 

 

 

 

 

 

Škola bez nasilja

 

O programu skola bez nasilja

Prirucnik za preventivne radionice u odeljenju 

 

 

   
NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.