^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Stručno usavršavanje nastavnika

 

 

U profesionalni razvoj nastavnika i stručnih saradnika spada i stalno stručno usavršavanje, razvijanje kompetencija radi boljeg obavljanja posla, unapređivanja nivoa postignuća učenika. Potrebe i prioritete ustanova ili škola planira na osnovu rezultata samovrednovanja kvaliteta rada ustanove, ličnih prioriteta nastavnika odnosno vaspitača ili stručnih saradnika, kao i na osnovu izveštaja o ostvarenosti standarda postignuća, zadovoljstva roditelja i učenika.

 

Stalno stručno usavršavanje ostvaruje se:

 • Uglednim časovima sa diskusijom i analizom,
 • Izlaganjem programa i seminara na sastancima stručnih veća sa obaveznom diskusijom i analizom, prikazom knjige, didaktičkog materijala, priručnika, itd.,
 • Ostvarivanjem programa ogleda, projekata, istraživanja,
 • Pohađanjem akreditovanih seminara koji se nalaze u Katalogu,
 • Raznim aktivnostima koje organizuje Ministarstvo-stručni skupovi, letnje i zimske škole, programe obuka i studijska putovanja.

Kompetencije stručnog usavršavanja su:

 • K1 - kompetencija za uže stručnu oblast;
 • K2 - kompetencija za poučavanje i učenje,
 • K3 - kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika i
 • K4 - kompetencije za komunikaciju i saradnju.

 

Prioritetne oblasti vezane za stručno usavršavanje su:

 • P1 - Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa;
 • P2 - Metodika rada sa decom/učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška (rad sa decom iz osetljivih grupa, decom sa smetnjama u razvoju, migrantima...);
 • P3 - Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti);
 • P4 - Jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja.

 

U toku svog stručnog usavršavanja nastavnik, odnosno vaspitač i stručni saradnik dužan je da prati svoj obrazovno-vaspitni rad.
 
Evidenciju o stručnom usavršavanju ustanova čuva u dosijeu nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika. U školi je formiran Tim za stručno usavršavanje koji, između ostalog, prati ostvarivanje plana stručnog razvoja ustanove i na osnovu toga tromesečno obaveštava Pedagoški kolegijum.
 
Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik dužan je da u toku pet godina ostvari najmanje 100 bodova iz različitih oblika stručnog usavršavanja. U okviru punog radnog vremena nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima 64 sati godišnje različitih oblika stručnog usavršavanja - 20 sata pravo na plaćeno odsustvo van ustanove radi pohađanja odobrenih skupova i programa, a 44 sata preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti. Sat pohađanja obuke na stručnom skupu ima vrednost 1 boda, kao i dan učešća na stručnom skupu. Ako se učestvuje u oblicima usavršavanja na međunarodnom nivou, bodovi se udvostručuju.
 
Dakle, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ostvaruje najmanje 100 bodova iz odobrenih programa i učešća na odobrenim i prijavljenjim skupovima.
 
Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je zasnovao radni odnos u ustanovi pre 1. jula 2004. godine, dužan je da za svoj drugi petogodišnji period ostvari 120 bodova za različite oblike stručnog usavršavanja, do kraja školske 2013/2014. godine. Oni koji su posle zasnovali svoj radni odnos, dužni su da steknu 120 bodova za svoj petogodišnji period.
 
 U okviru punog radnog vremena nastavnik i stručni saradnik ima 64 sati godišnje različitih oblika stručnog usavršavanja, i to:

 • 20 sata ima pravo na plaćeno odsustvo iz ustanove radi pohađanja odobrenih programa i stručnih skupova,
 • 44 sata stručnog usavršavanja u okviru svojih razvojnih aktivnosti.


Stalno stručno usavršavanje ostvaruje se aktivnostima koje preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti, koje mogu biti:

 • Izvođenje uglednih časova, odnosno aktivnosti sa diskusijom i analizom;
 • Izlaganje sa stručnih usavršavanja sa obaveznom diskusijom i analizom (sati se računaju po održanom sastanku stručnog organa);
 • Prikaz knjige, priručnika, stručnog članka, časopisa i didaktičkog materijala iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;
 • Prikaz bloga, sajta, posta, apleta, društvenih mreža i ostalih multimedijalnih sadržaja;Publikovanje stručnih radova, autorstva i koautorstva knjige, priručnika, nastavnih sredstava...;
 • Ostvarivanje istraživanja koje doprinosi unapređenju i afirmaciji obrazovno- vaspitnog procesa;
 • Stručne posete i strudijska putovanja definisana Razvojnim planom ustanove;
 • Ostvarivanje projekata obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi;
 • Rad sa studentima;
 • Takmičenja i smotre;
 • Stručni aktivi, udruženja, podružnice, ogranci na nivou grada /opštine čiji rad doprinosi unapređenju i afirmaciji obrazovno-vaspitnog procesa;
 • Marketing škole;
 • Rad u radnim telima i programima.

Nastavnik, vaspitač i stručni sradnik može tokom rada po postupku utvrđenim ovim pravilnikom da napreduje sticanjem zvanja:

 • pedagoški savetnik,
 • samostalni pedagoški savetnik,
 • viši pedagoški savetnik i
 • visoki pedagoški savetnik.
Zakonski okvir 
  Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Službeni glasnik RS 109/2021)
Standardi kompetencija za profesiju nastavnika
Linkovi i datoteke za preuzimanje 
  Dokument o vrednovanju SU u Tehničkoj školi
  Obrazac portfolio - predlog
  Prilog 1. Lični plan stručnog usavršavanja
  Prilog 2. Izveštaj o stručnom usavršavanju i napredovanju
Standardi kompetencija za profesiju nastavnika
  Upitnik za samoprocenu kompetencija nastavnika
  Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika 2022/2026
Materijal sa obuka
  Prezentacija ocenjivanje

 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.